Důležité informace o cestách s CK Pangeo Tours

Na tomto místě naleznete informace, které jsou obecně platné při cestování s CK Pangeo tours. Podrobné instrukce k jednot livým zájezdům jsou také součástí cestovních pokynů, které od nás obdrží každý klient nejpozději dva týdny před odjezdem. V případě nejasností či jakýchkoli dotazů se na nás s důvěrou obraťte.

Všeobecné smluvní podmínky

Činnost naší cestovní kanceláře se řídí Všeobecnými smluv ními podmínkami včetně reklamačního řádu, které naleznete na našich webových stránkách www.pangeotours.com nebo vám je na požádání zašleme.

Doprava

Hotelbusové zájezdy jsou realizovány prostřednictvím hotel busů, u některých destinací jsou vloženy místní přelety.

Realizace hotelbusového zájezdu závisí na dopravní, klimatické, případně i politické a bezpečnostní situaci na trase, program zájezdu je individuální a klient si sám zvolí, v jakém rozsahu navrhované body programu absolvuje. Místní doprava, až na výjimky, není v ceně zájezdu. U klasických nehotelbusových poznávacích zájezdů cestujeme s využitím místní dopravy (minibusy, vlaky, lodě apod.), u některých destinací jsou vloženy místní přelety. Tato doprava je v ceně, pokud není uve deno jinak.

U zámořských destinací můžeme nákup letenky z Evropy do dané destinace a zpět zprostředkovat.

Ubytování

Typ ubytování, resp. podíl jednotlivých typů ubytovacích zařízení se liší v závislosti na konkrétním zájezdu a destinaci.

U hotelbusových zájezdů se jedná o ubytování v hotelbusu. V destinacích s dostatečnou nabídkou kempů, a umožňujeli to program, využíváme zázemí těchto zařízení (klienti spí v ho telbusu). V některých případech využíváme zázemí čerpacích stanic nebo přírodních lokalit.

U klasických nehotelbusových poznávacích zájezdů se podle dané lokality a typu zájezdu většinou jedná o ubytování v turis tických hotelech, motelech, chatách či penzionech.

Termíny

Zejména u zájezdů, které jsou závislé na letecké nebo trajek tové dopravě, může dojít k posunu oproti katalogovému ter mínu. O případných změnách vás samozřejmě budeme včas informovat. CK si vyhrazuje právo přizpůsobit program zájezdu aktuálním časům letů, trajektů, jízdy. Zájezd začíná ubytováním v hotelbusu a končí ukončením ubytování v hotelbusu.

Strava

Typickým znakem cestování s našimi hotelbusy je poskytování kvalitní plné penze. Plná penze je poskytována pouze v hotel busu. Plná penze začíná druhým dnem zájezdu. Při přeletech, na trajektech, při čekání a podobně se klienti stravují ve vlastní režii. Stravu v hotelbusu připravuje posádka nebo využívají míst ní stravovací zařízení. U klasických zájezdů strava není zahrnuta v ceně, pokud není u konkrétního zájezdu uvedeno jinak. Pokud je strava součástí ceny fakultativního výletu, nenáleží za ni klientovi náhrada.

Speciální stravovací požadavky vždy konzultujte s cestovní kanceláří, nabídka je limitovaná sortimentem a možnostmi ho telbusové kuchyně.

Na zájezdech v Evropě je možné podávat dietní stravu na pří mou objednávku klienta za příplatek 100, Kč na den.

Zavazadla

Pro zájezdy s hotelbusy doporučujeme jako ideální zavazadla měkké sportovní tašky. Pevné skořepinové kufry jsou zcela nevhodné.

Na ostatních poznávacích zájezdech volte zavazadlo tak, aby ste byli schopní je vlastní silou přenášet na kratší vzdálenosti (z hotelu k taxíku, ze stanoviště busu do přístavu apod.).

Průvodci na cestách

Hotelbusové zájezdy: řidiči našich hotelbusů jsou profe sionálové, kteří v dané oblasti mají najeto mnoho kilometrů. Ačkoli nezastávají funkci oficiálních turistických průvodců, můžete se na ně v každé situaci s důvěrou obrátit a spolehnout.

Klasické poznávací zájezdy: spolupracujeme s lidmi, kteří se v dané destinaci dlouhodobě pohybují a jsou schopní vám poskytnout ten nejlepší servis.

Cestovní doklady a vstupní víza

Typ požadovaných cestovních dokladů se liší podle destinace. Z praktických důvodů pro většinu zájezdů doporučujeme ces tovní pas, jehož platnost trvá ještě minimálně 6 měsíců. Pokud je pro některou destinaci požadováno vstupní vízum, rádi vám budeme asistovat při jeho obstarání. Náklady na vstupní víza nejsou obsaženy v základní ceně zájezdu.

Pro některé destinace je vyžadován pas s biometrickými údaji.

Pojištění

Prosíme vás, abyste nepodceňovali význam dostatečného cestovního pojištění, které je podmínkou účasti na zájezdech s CK Pangeo tours. Pro nenadálé případy doporučujeme pojistit i storno poplatky. Rádi vám se sjednáním kvalitního pojištění pomůžeme. Upozorňujeme, že pojištění storna je třeba uzavřít současně s Cestovní smlouvou.

Náklady na cestovní pojištění a pojištění storno poplatků nejsou obsaženy v ceně zájezdu. Na evropské zájezdy si vezměte kartu vaší zdravotní pojištovny.

Cena

Ceny zájezdů Pangeo tours jsou cenami smluvními. U hotelbusových zájezdů tvoří základ ceny doprava hotelbusem včetně ubytování a stravy.

U klasických nehotelbusových poznávacích zájezdů tvoří základ ceny místní doprava, ubytování a náklady na průvodce. Letecká doprava (včetně poplatků a přirážek) z Evropy do dané destinace a zpět není obsažena v ceně zájezdu.

U některých zájezdů jsou vybrané aktivity či vstupy zahrnuty v ceně zájezdu. Tyto položky jsou uvedeny u každého zájezdu v kolonce „Cena zahrnuje“. Podrobné informace o tom, co cena jednotlivých zájezdů obsahuje, naleznete u konkrétního zájezdu. K některým zájezdům se váže nabídka fakultativních programů, které nejsou zahrnuty v základní ceně.

CK Pangeo tours si v rámci zákonných podmínek vyhrazu je právo změny údajů (včetně cen) uvedených v katalogu a na webových stránkách. Rozhodným dnem pro stanovení cen a přepočtu kurzu pro daný rok je měsíc září předchozího roku.

Slevy

Pokud si do konce roku objednáte kterýkoli zájezd, máte nárok na slevu ve výši 2 % z ceny zájezdu. Klienti, kteří již v minulo sti využili našich služeb, dostanou při přímém objednání v CK Pangeo tours 2% slevu za věrnost.

Slevy pro skupiny viz str. 8. platí pouze při objednání v CK Pangeo tours.

OBJEDNÁNÍM SE ROZUMÍ ZAPLACENÍ 50% ZÁLOHY.

Čím dříve si zájezd zarezervujete, tím máte větší šanci zamluvit si své oblíbené lůžko a sedadlo.

Fakultativní výlety, kapesné

Konkrétní výše kapesného na zájezd je zcela individuální. Záleží na tom, kterých fakultativních akcí v průběhu zájezdu se chcete zúčastnit, na vašich osobních nárocích apod. Některé státy vyžadují, aby turisté u sebe měli určitou minimální peněžní část ku. K jednotlivým destinacím vám rádi podáme bližší aktuální informace a doporučení.

Podrobný popis fakultativních aktivit naleznete u zájezdů na webových stránkách. Uvedená cena je poslední nám známá a může se stát, že se bude v době realizace zájezdu lišit. Přehled fakultativních aktivit včetně popisu a orientační ceny, přehled orientačních cen vstupného a jiných poplatků jsou součástí odbavovacího dopisu, který bude zaslán v do statečném předstihu před začátkem zájezdu.

O fakultativních výletech, které CK musí objednat a uhradit před začátkem zájezdu, budeme klienty včas informovat a budeme požadovat závazné potvrzení účasti a úhradu ceny. Pokud klient zájem nepotvrdí, nemůžeme účast na výletě garantovat. Po dobu konání fakultativního výletu není CK povinna zajistit náhradní program.

Pokud jsou v ceně zájezdu zahrnuty vstupy či výlety zajišťované místní agenturou, v případě neúčasti z jakéhokoli důvodu za ně klientovi nenáleží náhrada.

Platba

Včasné zaplacení zálohy je velice důležité pro získání nejlepších cenových podmínek, a zejména pro jistotu, že vámi požadovaná destinace bude k dispozici.

Uzavření Cestovní smlouvy

Zkontaktujte (osobně, telefonicky či emailem) naši CK Pangeo tours či naše prodejce. Po ověření, zda je vámi vybraný zájezd k dispozici, vám jej rezervujeme na dobu 7 dnů. Současně vám zašleme rezervační list s potvrzením rezervace a se všemi údaji nutnými k zaplacení rezervační zálohy, která činí 50 % z celkové ceny zájezdu. Po uhrazení zálohy od nás obdržíte potvrzenou Cestovní smlouvu. Čas na úhradu doplatku máte do 60 dnů před odjezdem.

Storno zájezdu

Po dlouhodobých zkušenostech doporučujeme pojištění storna zájezdu, rádi vám s jeho sjednáním poradíme.

Letenky

Zájezd začíná setkáním s posádkou v cílové destinaci a končí odbavením klientů před odletem domů na odletovém letišti. U klientů, kteří mají letenku zařízenou individuálně, se začátek a konec zájezdu řeší dohodou, např. setkáním na hotelu, přičemž v tomto případě není doprava z a na letiště v ceně zájezdu. Ceny letenek, poplatků a souvisejících přirážek nejsou obsaženy v základní ceně zájezdu. Ceny letenek uvedené u jednotlivých zámořských zájezdů jsou orientační a obsahují veškeré palivové přirážky a ostatní poplatky (vždy si prověřte, co všechno uváděná cena letenky zahrnuje) podle cen z předchozí sezony. Ceny letenek, stejně jako výše poplatků a přirážek spojených s leteckou dopravou, jsou v průběhu roku velice nestálé. Letenky si samozřejmě můžete obstarat sami, ale kvůli koordi naci termínů můžeme nákup letenky zprostředkovat. Odletové a příletové místo z a do Evropy bude včas upřesněno s ohledem na aktuální nabídky leteckých společností.

CK není vlastníkem přepravního prostředku a není schopna ovlivňovat letový řád, který ovlivňuje letecká společnost a jed notlivé správy letišť. CK může obdržet pouze informaci o změně a pokud ji obdrží včas, ihned Vám tuto informaci o změně poskytne.

Doprava na a z odletového letiště není v ceně.

Zdravotní opatření

Aktuální zdravotní rizika v oblastech, kam směřují naše zájezdy, pečlivě sledujeme. Doporučení týkající se očkování či jiných před běžných zdravotních opatření se výrazně liší podle jednotlivých destinací. Obecné informace obdržíte v pokynech k zájezdu. Pro detailní a aktuální informace kontaktujte, prosím, pracoviště kraj ských hygienických stanic nebo očkovací centra, kde vám do poručí zdravotní opatření platná pro konkrétní destinace.

Náročnost na fyzickou zdatnost

Program zájezdů i aktivity během nich jsou přizpůsobené tak, aby je zvládl každý zdravý člověk, včetně seniorů.

Účast na hotelbusových zájezdech předpokládá základní fyzic kou zdatnost:

  • schopnost donést vlastními silami zavazadlo do hotelbusu, ho telu, letiště atd.
  • schopnost vyjít po sklápějících schůdkách v africkém a ame rickém hotelbusu
  • schopnost vylézt do patrové i přízemní kajuty

U zámořských zájezdů zvládnout vícehodinový let z Evropy do dané destinace a zpět včetně časového posunu. CK Pangeo tours si vyhrazuje právo vyžádat si od klienta lékařské potvrzení o zdravotním stavu.