Přepravní řád Pangeo tours a. s.

Smluvní přepravní podmínky pro nepravidelnou hromadnou přepravu osob hotelbusy, okružní jízdy ve smyslu §2 zák. 111/1994 v rámci zájezdů pořádaných CK Pangeo tours a. s. Platný a účinný od 1.10.2018 dále jen „přepravní řád“.

1. Základní ustanovení

 1. Tento přepravní řád platí pro přepravu osob a věcí nepravidelnou hromadnou přepravou osob, kterou zajišťuje CK v rámci pořádání zájezdů, případně také pouze jako jednotlivou službu cestovního ruchu ve smyslu zák. č. 159/99 a stanoví práva a povinnosti osoby přepravované (dále jen „klient“) a CK
 2. Přepravu poskytne CK klientovi, který se prokáže platnou smlouvou, na základě které je taková přeprava sjednána. Klient se při převzetí smlouvy přesvědčí, zda byla sjednána podle jeho požadavků.
 3. Za splnění smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami k oprávněnému vyloučení klienta z přepravy řidičem nebo osobou CK, (dále jen „pověřená osoba“).
 4. Klient může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení a jedno lůžko a to místo, které je mu přiděleno řidičem nebo oprávněným pracovníkem.
 5. Přeprava zvířat je na nepravidelné hromadné přepravě pořádané CK vyloučena.

2. Přeprava zavazadel

 1. Jako příruční zavazadlo má klient právo vzít s sebou do vozidla bezplatně maximálně 1 příruční zavazadlo (snadno přenosné věci), které klient má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem klienta. Příruční zavazadlo nesmí přesahovat rozměry 20 x 30 x 40 cm. CK neodpovídá za příruční zavazadla a věci uložené v prostoru pro cestující. Ostatní zavazadla musí být umístěna v zavazadlovém prostoru.
 2. Bezplatně lze pro jednoho klienta přepravit v zavazadlovém prostoru 2 zavazadla.  jejichž rozměry v součtu nepřesahují 30 x 60 x 100 cm a jejichž celková hmotnost (obě zavazadla) nepřesahuje 30 kg.
 3. Zavazadla neodpovídající výše uvedeným podmínkám se přepravují pouze v případě, že je jejich přeprava sjednána cestovní smlouvou, ve které je takové zavazadlo specifikováno.
 4. Klient je povinen zkontrolovat uložení všech svých cestovních zavazadel v zavazadlovém prostoru. Klient je povinen nahlásit řidiči přepravu cenného cestovního zavazadla, jehož hodnota přesahuje 8 000 Kč, nebo zavazadla vyžadujícího uložení v určité poloze, případně zavazadla vyžadující nestandardní způsob manipulace. Obě strany mají za to, že takové nahlášení se děje výhradně písemně a že musí obsahovat identifikaci klienta (jméno, příjmení, popř. č. smlouvy), stručný popis zavazadla a celkovou hodnotu věcí v něm uložených. Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 30 000 Kč, nejsou k přepravě přijímána.
 5. Zavazadla v zavazadlovém prostoru musí být označena jménem a příjmením cestujícího nebo jiným způsobem, podle kterého by bylo možné jednoznačně určit vlastníka zavazadla. Povinnost označit zavazadlo přísluší klientovi. Zajišťování bezpečné manipulace s těmito zavazadly a dohled na ně přísluší klientovi.
 6. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li stanoveno jinak.

3. Poškození a ztráta cestovního zavazadla, náhrada škody je řešena následovně:

 1. Klient si za své zavazadlo zodpovídá sám a pečuje o něj tak nedošlo k jeho poškození nebo ztráte ztrátě.
 2. CK nemá žádnou zodpovědnost za příruční zavazadla a věci, které jsou přepravovány v prostoru pro cestující.
 3. CK nenese odpovědnost za osobní věci klientů nedostatečně zabezpečené proti krádeži - odložené na sedadlech, na stolcích, poblíž otevřených oken a dveří a v uličce hotelbusu. Osobní věci má klient uloženy v úložných prostorách hotelbusu, v kajutě, přičemž odpovídá za řádné uzavření kajuty a oken během své nepřítomnosti v hotelbusu. Cestovní doklady si klient může uložit v trezoru u posádky hotelbusu.

4. Povinnosti CK a klientů

 1. CK je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o klienty při poskytování přepravních služeb povinen zajistit zejména:
  • pořádek, čistotu a klid ve vozidle
  • takový způsob používání reprodukčních zařízení ve vozidle, který by nebyl na obtíž klientům, s výjimkou zařízení sloužících k informaci klientů
 2. Klient je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních klientů, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na posádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní klienty. Klientovi není při přepravě zejména dovoleno:
  • vstupovat během jízdy do ložnic
  • během jízdy se pohybovat po vozidle
  • mluvit za jízdy na řidiče
  • otvírat za jízdy dveře vozidla
  • zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla
  • bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla
  • kouřit ve vozidle
  • chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní klienty jiným
  • nevhodným chováním
  • používat hlasitě mobilní telefony
  • znečisťovat nebo poškozovat vozidlo
 3. Pokud je vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, je cestující povinen být za jízdy připoután.
 4. Klient je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů řidiče a pověřených osob udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy (zejména pokynů týkajících se bezpečnostních pásů, bezpečného uložení zavazadel v prostoru pro přepravu cestujících, pohybu po v hotelbusu a v jeho bezprostředním okolí, pokynů při manipulaci se zavazadly atp.). Klient může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Jsou-li ve vozidle označeny vchody a východy, musí klient pro výstup nebo nástup použít dveře podle jejich označení. Přednost mají vystupující klienti před nastupujícími. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo plánovanou zastávku, může klient vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní důvody, je klient povinen na pokyn pověřené osoby nebo řidiče z vozidla vystoupit a do vozidla opět nastoupit.
 5. V případě opakovaného či hrubého porušení povinností ze strany klienta, si CK vyhrazuje právo prostřednictvím posádky hotelbusu klienta vyloučit z přepravy.
 6. Klient, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá právo na vrácení ceny zájezdu.
 7. Tento přepravní řád vstupuje v platnost dnem 1.10.2018.